ОДК Несебър
Общински детски комплекс

Школа за изучаване на английски език

анг2juja

Съвременният начин на живот изисква от подрастващото поколение да притежава знания и умения, които да прилага в мултикултурна среда, да изгражда подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване, както и да работи ефективно в екип с установени международни стандарти. Реализацията на младите хора през новия век е свързана с владеенето на чужди езици. 

Програмата на школата по английски език към ОДК Несебър активно подпомага този процес и допринася за придобиване, разширяване и задълбочаване на езикова компетентност у децата. Способства за изграждане на комуникативни умения, усвояване на навици и стратегии за учене и запаметяване, формиране на умения за четене, слушане, разбиране и писане. Занятията, които са съоразени с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в българското училище, помагат на децата в качественото усвояване на учебния материал от задължителното училищно езиково обучение, надграждат знанията им и помагат в подготовката за новите уроци. Постигнатите резултати мотивират малчуганите за положително отношение и стремеж към задълбочена езикова подготовка.